algemene voorwaarden 2020-02-03T15:14:32+00:00

Algemene voorwaarden LA BRIGADE
(kamer van koophandel: 14132111)

Download PDF
Artikel 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen c.q. overeenkomsten (van opdracht) met de heer H.J. Hölzken, handelende onder de naam La Brigade, gevestigd te 6004 RE Weert aan de Leukerstraat no. 28.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten van opdrachtgever aan La Brigade
 3. Indien een gedeelte van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden rechtsgeldig worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort in stand.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
 1. La Brigade werkt enkel op basis van overeenkomsten van opdracht. Daarbij is La Brigade gerechtigd hulppersonen in te schakelen om de opdracht uit te voeren. La Brigade is vrij in de keuze van de hulppersonen. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepasselijk op de hulppersonen. Waar hierna La Brigade wordt vernoemd, worden ook de hulppersonen bedoeld.
 2. De overeenkomsten van opdracht met La Brigade beogen niet het ontstaan van enige arbeidsrelatie. De werkzaamheden worden door La Brigade naar eigen inzicht uitgevoerd. La Brigade en de door La Brigade ingeschakelde hulppersonen werken volledig zelfstandig en zonder toezicht van opdrachtgever.
 3. Op La Brigade rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Deze inspanningsverplichting zal worden verricht naar beste inzicht en goed vakmanschap.
 4. De opdrachtgever is verplicht alle informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijze mag begrijpen dat La Brigade deze nodig heeft voor een juiste uitvoering van de opdracht, ruim op tijd aan La Brigade te verstrekken.
 5. De werktijden en rusttijden worden aangepast aan de door opdrachtgever gehanteerde gebruikelijke tijden, met inachtneming van de voor opdrachtgever geldende wettelijke normen en worden voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht door partijen vastgesteld.
 6. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, maakt La Brigade bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik van de lokalen, werktuigen en gereedschappen van opdrachtgever.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst.
 1. De opdracht wordt aangegaan voor de door partijen afgesproken bepaalde tijd en eindigt aan het einde van de laatste dag van de overeengekomen termijn.
 2. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd door middel van een schriftelijke mededeling. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigd, dient de prijs van de volledige opdracht te worden voldaan, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan de zijde van La Brigade. Indien La Brigade de opdracht tussentijds beëindigd, wordt de verschuldigdheid van de prijs van de opdracht voor de opdrachtgever naar rato berekend, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan de zijde van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 3. In het geval van een faillissement, een surseance van betaling of een daarmee gelijk te stellen situatie aan de zijde van een der partijen, dan is de andere partij gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen. In dat geval is de opzeggende partij geen enkele schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 4. Betalingen
 1. Betalingen vinden plaats aan La Brigade binnen veertien dagen na declaratiedatum, zulks zonder korting, verrekening of opschorting.
 2. Klachten ten aanzien van de hoogte van de declaratie dienen op verval van rechten binnen 8 dagen na declaratiedatum schriftelijk te worden neergelegd bij La Brigade. Het recht op protest tegen de declaratie vervalt aldus na 8 dagen na declaratiedatum.
 3. Na de vervaldatum van de declaratie is opdrachtgever een rente verschuldigd van 12% per jaar.
 4. Indien La Brigade de vordering uit handen geeft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over het verschuldigde bedrag.
 5. Opdrachtgever is de daadwerkelijk door La Brigade gemaakte proceskosten verschuldigd in geval van een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van enige betaling, waaronder griffierechten, deurwaarderskosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
Artikel 5. Verboden
 1. Het is aan opdrachtgever verboden de koks of bedienden uit het netwerk bestand van La Brigade zelfstandig te benaderen ter werving voor de uitvoering van werkzaamheden. Het is aan opdrachtgever tevens verboden een directe of indirecte contractuele relatie aan te gaan met de koks of bedienden uit het netwerk bestand van La Brigade. Dit verbod geldt voor de duur van het project van deze overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaren na het einde van deze overeenkomst.
 2. Opdrachtgever garandeert dat het verbod uit artikel 7.1 ook wordt nageleefd door aan opdrachtgever dan wel aan (de familie van) de directie of aandeelhouders van opdrachtgever gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen, waaronder – doch niet uitsluitend – de ondernemingen waarmee opdrachtgever een groep vormt ex artikel 2:405 BW. Indien deze garantie niet wordt nagekomen, is opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.
Artikel 6. Veiligheidsgarantie
 1. De lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee La Brigade de werkzaamheden uitvoert, worden goed en juist ingericht en onderhouden door opdrachtgever zodat een veilige omgeving wordt gecreëerd om in te werken. Daarnaast worden door opdrachtgever alle maatregelen getroffen en aanwijzingen verstrekt om deze veilige werk omgeving in stand te houden en te garanderen.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die La Brigade lijdt als gevolg van het niet nakomen van artikel 6.1. door opdrachtgever. Opdrachtgever is daarbij bekend met artikel 7:658 lid 4 BW, welk artikel in de rechtsverhouding tussen partijen onverkort van toepassing is.
 3. De opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid ex artikel 7:658 lid 4 BW, zowel voor materiele- als letselschade (waaronder artikel 6:108 BW).
 4. Opdrachtgever zal aan de via La Brigade werkzame kok alle schade vergoeden welke de kok lijdt als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden als ware de kok werkzaam als werknemer in dienstverband bij opdrachtgever. La Brigade wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor aanspraken hieromtrent door de desbetreffende kok, alsmede voor alle aan deze vrijwaring verbonden daadwerkelijker kosten, onverminderd eventuele overige rechten c.q. vorderingen van La Brigade jegens opdrachtgever.
Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheden
 1. Klachten ten aanzien van de werkzaamheden dienen onverwijld schriftelijk onderbouwd te worden neergelegd bij La Brigade nadat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met(het ontstaan van) een schadepost, zulks op verval van enig recht op schadevergoeding zijdens opdrachtgever.
 2. Voor schade van opdrachtgever of van derden die is ontstaan als gevolg van een onveilige situatie (zie ook artikel 6), is La Brigade niet aansprakelijk.
 3. Voor schade van opdrachtgever of van derden die is ontstaan als gevolg van het niet tijdig verkrijgen van redelijkerwijze benodigde informatie (zie ook artikel 2.4), is La Brigade niet aansprakelijk.
 4. In alle gevallen geldt dat La Brigade niet aansprakelijk is voor immateriële schade en aanvullende schade, waaronder bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – indirecte schade en gederfde winst.
 5. De aansprakelijkheid van La Brigade is in alle gevallen beperkt tot eenmaal de prijs/vergoeding van de desbetreffende opdracht dan wel het bedrag dat de verzekeraar van La Brigade bereid is uit te keren te vermeerderen met het eigen risico van La Brigade.
Artikel 8. Geheimhouding
 1. Partijen zullen alle informatie welke zij van de andere partij ontvangen, behandelen als strikt vertrouwelijk en alleen gebruiken in het kader van deze opdracht.
 2. De verplichting tot het geheimhouden van de verkregen informatie strekt zich uit tot alle verkregen informatie welke niet via openbare bronnen te verkrijgen is.
 3. De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor de door de ene partij reeds voor ondertekening van deze overeenkomst door de andere partij verkregen informatie.
 4. Ook na het einde van deze overeenkomst blijft deze verplichting onverkort op partijen rusten.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze overeenkomst en alle verdere rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten tussen partijen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechter, meer in het bijzonder (tenzij dwingendrechtelijke Nederlandse wetgeving zich daartegen verzet) de rechtbank Oost-Brabant.
 3. Bij geschillen over de inhoud en/of de strekking van deze overeenkomst is de Nederlandstalige versie van deze overeenkomst altijd doorslaggevend.

CONTACTEER
LA BRIGADE

T +32 (0)479 66 29 52 | T +31 (0)6 50 43 50 56 | info@labrigade.com